Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı Genel Bütçe Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Hizmetleri Kesin Hesap ve Yatırım Bütçe Hizmetleri Kamu Zararları ve Mali Mevzuat Hizmetleri Mal Yönetimi Hizmetleri Döner Sermaye Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Mal Yönetimi Hizmetleri

  • Bakanlığımıza ait taşınır ve taşınmazların terkin ve devir işlemlerine ilişkin onayları üst yöneticiye sunmak,
  • Ayniyat idare hesaplarını inceleyerek icmal kartlarına işlemek
  • Mal yönetim dönemine ilişkin kesin hesap cetvellerini hazırlamak,
  • Bakanlığın mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,
  • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,