Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Hizmetleri Performans Takibi ve Faaliyet Raporları Hizmetleri Yönetim Bilgi Sistemleri Hizmetleri Genel Bütçe Daire Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Analiz Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Yönetim Bilgi Sistemleri Hizmetleri

  • Başkanlığın yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek ve koordine etmek,
  • Başkanlığın ihtiyaçlarına yönelik izleme ve raporlama sistemlerini geliştirmek,
  • Başkanlığın web sitesi ve bilgiye erişim hizmetlerini yürütmek,
  • Resmi yazışmaların Standart Dosya Planına uygun kodlamalarının yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapmak ve eğitimlerini vermek,
  • Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme ve proje faaliyetlerini yürütmek,
  • Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.